Monday 30 March 2020
Home      All news      Contact us      English
oslobodjenje - 4 days ago

Agencija za bankarstvo pojasnila nedoumice u vezi sa mjerama za vraćanje kredita

Pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, MKO i lizing društvu, kažu iz FBAU svrhu adekvatnog informisanja javnosti o mjerama koje je Agencija za bankarstvo Federacije BiH donijela u vidu podzakonskih akata, s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica virusnog oboljenja COVID-19, te očuvanja stabilnosti subjekata bankarskog sistema u takvim uslovima, a radi otklanjanja nedoumica u vezi s primjenom donesenih odluka Agencije koje proizilaze iz dostavljenih upita medija, građana, privrede, iz Agencije su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u cjelosti: - Agencija je u okviru svoje nadležnosti, kao odgovor na trenutnu vanrednu situaciju u Federaciji BiH, usvojila sljedeće odluke: 1. Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19; 2. Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19. Odlukama Agencije, kao privremenim mjerama, propisuju se vrste posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata izazvanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na finansijski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH. Navedene odluke Agencije su proizvod kontinuiranog praćenja i analize dostupnih informacija i podataka, te razmatranja svih mogućih mjera i aktivnosti za ublažavanje ekonomskih posljedica virusnog oboljenja COVID-19 i za očuvanje stabilnosti subjekata bankarskog sistema. Također, prije donošenja odluka Agencije, stavovi Agencije su iznijeti na sastanku od 13. 3. 2020. godine u sjedištu Vlade Federacije BiH, kojem su, pored predstavnika vlasti FBiH, prisustvovali predstavnici banaka, Agencije za bankarstvo FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH. Agencija je od početka vanrednih okolnosti redovno informisala javnost o aktivnostima koje provodi u pogledu pravovremene reakcije na vanrednu situaciju, ali su se u javnosti pojavile netačne, nepotpune ili pogrešno interpretirane informacije o aktivnostima Agencije u pogledu značenja mjera i prava na mjere iz odluka o privremenim mjerama koje banka, MKO i lizing društvo primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19. U dosadašnjim saopštenjima je korištena formulacija „da banke, MKO i lizing društva mogu odobriti posebne mjere klijentima....“ iz razloga što odluke Agencije predviđaju više vrsta posebnih mjera, koje banke, MKO i lizing društva primjenjuju u zavisnosti od procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja negativnih efekata vanrednih okolnost. Te mjere mogu biti: - moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza, - uvođenje grace perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci, - produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, - produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije, - odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, - druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. Navedeno ne znači, kako su pojedini mediji objavljivali, da su odluke Agencije po principu „može, a i ne mora“, jer je odlukama Agencije jasno propisana obaveza banke, MKO i lizing društva da odobri jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera koji će pomoći klijentima, kako u periodu vanrednih okolnosti, tako i u narednom periodu da uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci, MKO i lizing društvu. Posebno ističemo da pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, MKO i lizing društvu, a zbog negativnog utjecaja izazvanog pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Dakle, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19. Klijenti banke, MKO i lizing društva, koji neometano ili u neznatno manjem obimu obavljaju svoje poslovne aktivnosti i ostvaruju prihode u istom ili neznatno manjem iznosu u odnosu na stanje prije nastupanja vanrednih okolnosti, kao i klijenti koji su prije stupanja vanrednih okolnosti bili u kašnjenju sa urednom otplatom svojih obaveza preko 90 dana, nemaju pravo na pogodnosti iz odluka Agencije, niti im iste banka, MKO ili lizing društvo mogu odobriti u kontekstu odluka o privremenim mjerama. Agencija je svjesna problema sa kojima se svi suočavamo u ovim vanrednim okolnostima. Stoga, Agencija mora svojim odlukama obezbijediti one mjere koje će osigurati osnovni cilj Agencije, odnosno očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema i zaštitu deponenata, te unapređivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja. Odluke koje su donesene predstavljaju mjere koje su prepoznate kao adekvatne i trenutno neophodne sa ciljem stvaranja uslova za očuvanje stabilnosti bankarskog sistema u vanrednim okolnostima i nakon, te za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na održivost poslovanja klijenta. Moratorij i druge posebne mjere, banka, MKO i lizing društvo može donijeti po zahtjevu fizičkog i pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju. Klijenti, fizička lica ne moraju svoje zahtjeve predavati lično, nego to mogu raditi i elektronskim putem. Banka, MKO i lizing društvo mogu inicirati primjenu određenih mjera predviđenih odlukama i samostalno, ukoliko procijene da klijent nije u mogućnosti ostvariti kontakt sa njima, a radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. Banka, MKO i lizing društvo za odobrene moratorije i druge posebne mjere ne mogu naplaćivati zatezne kamate, posebne troškove obrade, niti mogu povećavati ugovorenu kamatnu stopu. Naglašavamo da su svi subjekti bankarskog sistema (banke, MKO i lizing društva) u Federaciji BiH upoznati sa činjenicom usvajanja predmetnih odluka, te da iste stupaju na snagu naredni dan od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH, a objava se očekuje u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH (27. 3. 2020. godine). Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine će pratiti stanje na terenu, te će u skladu sa razvojem situacije na terenu reagovati dodatnim mjerama ukoliko procijeni da je neophodno.

Related news

Latest News
Hashtags:   

Agencija

 | 

bankarstvo

 | 

pojasnila

 | 

nedoumice

 | 

mjerama

 | 

vraćanje

 | 

kredita

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources